Loading...

Browse and Search Public Instagram Photo

peyman__ei

@peyman__ei

peyman__ei
9 hours ago
peyman__ei در باب اعدامهای مهیب تاریخ :«زنده به گور کردن»---گمان نکنیم که شکنجه و سخت کشی،تنها نصیب افراد ناتوان و فرمانبر میشود! طبق گزارشهای تاریخی گاهی فرمانروایان نیز بسختی جان داده اند!(با اینکه سنت شکنی میکنم)روایت این نمونه نیز،خالی از لطف نیست: المعتز بالله خلیفه عباسی در نوزده سالگی(در دویست و پنجاه و دو ه.ق)به اصرار و حمایت امرای ترک در سامرا بر مسند خلافت نشست.اما پس از سه سال،پایانی هراسناک یافت! حسن بن مخلد وزیر او و احمد بن اسرائیل کاتب دستگاه وی بودند.عیسی بن ابراهیم نیز خراج گرد می آورد.اما همه امور لشکری و قدرت اصلی بدست امیری ترک بنام صالح بن وصیف بن بغا بود.مدتی بود که این سپاهیان ترک خلیفه، دستمزدی نگرفته بودند.پس به دیوان رفته،فریاد و آشوب کردند!صالح به معتز گفت:همه دارایی را وزیر و کاتب برده اند و خزانه خالی است! احمد کاتب با او درشتی کرد و در این گفتگو و کشمکش،صالح(امیر ترک) بیهوش شد و افتاد! ترکانی که بیرون ایستاده بودند با شمشیرهای آخته،به درون کاخ آمدند.صالح فرمان داد احمد کاتب و حسن وزیر و عیسی مستوفی(گرد آورنده خراج) را دربند کردند.صالح میانجیگری معتز برای وزیر را رد کرد و از اسیران مال بسیار خواست ولی چیزی بدست نیامد! از سوی دیگر،جمعی از ترکان به نزد قبیحه(مادر معتز) رفتند و گفتند اگر پنجاه هزار دینار بدهد،صالح (امیر خود!)را خواهند کشت! معتز نیز از مادرش مالی خواسته بود تا دستمزد ترکان شورشی را بدهد.اما جالب آنکه قبیحه،نه به پسرش پنجاه هزار دینار داد و نه به امرای ترک که نزدش آمده بودند!پس صالح و برادرش محمد که کاخ را در اشغال داشتند بر در ایستاده،از معتز خواستند برای گفتگو بیرون آید! اما خلیفه نیامد! گروهی به درون رفته،پای معتز را گرفته،بسوی در کشیدند و زدند!! آنگاه مقابل کاخ در آفتاب نگاه داشتند و هربار یکی از ترکان که گذر میکرد،مشتی بر سر خلیفه می کوبید!قاضی شهر را آوردند و در حضور وی،معتز بناچار به برکناری خود گواهی داد و نوشتند که صالح نیز به خلیفه و مادر و خواهرش امان داده است!سپس ترکان به شکنجه معتز پرداختند و سه روز در زندان بی آب و غذا رهایش کردند! معتز در روز سوم برای جرعه ای آب چاه التماس میکرد که ندادند!سپس در سردابی(زیرزمینی) او را انداختند و در و تمام روزنه های آن را با آجر پوشاندند(زنده به گور)و چندی بعد،خلیفه جوان از گرسنگی و تشنگی جان داد! اما قبیحه که پیش از رسیدن ترکان از سوراخی پنهانی در خانه خود گریخته بود،با شنیدن قتل پسر،از صالح امان خواست و نزد وی...ادامه در کامنت👇👇#اعدام #مرگ #شکنجه #ترسناک #عبرت #تاریخ #خلیفه #عباسی
12 54
peyman__ei

@peyman__ei

peyman__ei
9 hours ago
peyman__ei در باب اعدامهای مهیب تاریخ : «زنده در دیگ جوشاندن!»---چند کنیز حرم فتحعلیشاه قاجار سه کیسه زر(هر یک با دو هزار تومان سکه)از خزانه شاهی ربودند و در گوشه اتاقی از حرمسرا پنهان کردند تا در فرصتی جابجا نمایند!روز بعد،چهار شیشه بر ارمنی جلفایی بنامهای:بابل زاکاریان،مانوک خاچکیان،هاروتون خاچادوریان و الکسی اویسان در حرمسرا شیشه بری می کردند و از دوستی شاه برخوردار بودند.این چهار تن کیسه های مخفی شده را یافته،از روی آز آنها را به خانه خود می برند و پنهان میکنند!روز دیگر خبر به شاه میرسد.به فرمان شاه خشمگین،بسیاری از کنیزان را شکنجه،پستان های چند تن را داغ می نمایند بی آنکه به شیشه برها ظنین شوند!جستجو به جایی نمیرسد و شاه قاجار قصد میکند در هر شهری که آن سکه ها پیدا شود،آن را با خاک یکسان نماید! مانوک خاچکیان دو کیسه از زر را در پالان قاطر دوخته و به باغ خود در محله جلفا(در اصفهان) برده،زیر خاک دفن می نماید.چند روز بعد با دوستانش در باغ میگساری میکند.سرمست از باده،فاش میکند در خاک باغ،گنج شاهی پنهان است!راز بگوش فرماندار میرسد.وی مانوک را گرفته،کیسه ها را از خاک بیرون می کشد و خبر به فتحعلیشاه می رساند.ترکمانان نیز به فرمان شاه آماده میشوند که از تهران به جلفا رفته،ارمنی های بیگناه را کشتار و اموالشان را تاراج کنند!در این میان،«محمد حسین خان صدر»وزیر اول شاه،از این فرمان ترسناک آگاه شده،پادرمیانی میکند.این بزرگمرد،به شاه میگوید بیست و پنج هزار تومان خونبهای ارمنیهای جلفا را خود می پردازد و شاه در ازای آن،گنهکاران را تنها کیفر دهد.به امر شاه،صدر به جلفا رفته،شیشه برها را با خانواده شان به تهران می فرستد.هاروتون خاچادوریان که با برخی بزرگان دولتی پیوند دارد،رشوه کلان داده،شاگردش بنام اراکل اقابیگ را بجای خود،همراه سه شیشه بر دیگر می فرستد.مانوک و الکسی را بفرمان شاه در دهانه توپ گذاردند و شلیک کردند!«بابل زاکاریان و اراکل بیگناه را زنده در دیگ جوشاندند»!! صدر وزیر جوانمرد شاه(پس از ورود به اصفهان)با پیشواز ارمنیها روبرو شد که از ته دل سپاسگزاری نموده،پیشکش ناچیزی هم تقدیم کردند.صدرخرسند شد و دلداریشان داد،اما پیشکش را نپذیرفت.این نیکی صدر،قرنها در یاد ماند!چون در برابر خونبهایی که برای ارمنیان به شاه داد،یک دینار هم از آنان نگرفت.صدر اینگونه ناجی دو هزار ارمنی شد،حال آنکه مسلمان بود!نامه ای نیز به ارامنه فراری در هند نوشت که بازگردند(نسخه اصلی نامه در کلیسای وانک موجود است)«برگرفته از تاریخ سخت کشی»ع.غفاریفرد #اعدام #مرگ #شکنجه #ترسناک #تاریخ #قاجار #فتحعلیشاه #عبرت
5 57
peyman__ei

@peyman__ei

peyman__ei
9 hours ago
peyman__ei در باب اعدامهای مهیب تاریخ :«زنده به گور کردن»---در روزگار نادرشاه،مردی بنام«درویش رسول»در حوالی هرات دعوی مهدویت نمود.وی در ریاضی و شیمی و شعبده مهارت داشت و با معجزات(!)خود،گروهی از طوایف و پنجاه شصت درویش را فریفت و مرید خود کرد!با این درویشان،جامه مندرس پوشیده و عمامه سبز بسر کرده و عصا بدست،نزدیک هرات ماندگار شد.جمعی از پیروان را قرار گذاشت که خود را چلاق و کور نشان دهند و در حضور مردم،نزد درویش شفا یابند!سپس تعدادی به شهر فرستاد تا از کرامات وی بگویند!مردم به دیدار وی آمده،او را در حال نماز یافتند که به درازا کشید.سپس سفره نان جو وی را دیدند!پس از صرف خوراک،درویش آب خواست تا دست و رو بشوید.در این هنگام،گروهی از پیروانش،دست زیر آن آب گرفته،آب دهان و بینی او را برای تبرک به سر و صورت خود مالیدند!! بعد،کوری آمد و گفت:در خواب،پیغمبر را دیدم که فرمود درویش رسول تو را بینا خواهد کرد!درویش نیز او را دستی کشیده،بینا نمود!! مردم بیننده نیز،جامه کور را پاره پاره کرده،بعنوان تبرک با خود بردند!درویش رسول بدین نیرنگ ها،علاوه بر عوام،بسیاری از بزرگان را فریفت و هوادار خود کرد.در نزدیکی بلخ،جمعی کور و چلاق بدست درویش،شفا یافتند و آنان که میگفتند شفا نگرفتیم،با لگد و فشار هواداران بسیار درویش،فورا شفا می یافتند!! یکی از بزرگان بلخ بنام عصمت الله که خیال پادشاهی داشت،خود را از بندگان درویش خواند.درویش نیز رشته ای از کمر خود درآورده به کمر او بست و قدری آب دهان بر اندام عصمت الله مالید و گفت:اسلحه بر تو کارگر نخواهد بود! عصمت نیز سپاهی صد هزار نفره ساخت و بهمراه درویش به بلخ حمله کرد و شهر را در نبردی سخت گرفت.سپس مستوفی نادرشاه را کشت و خود نیز بشدت زخمی شد.مریدان،او را نزد درویش بردند و اعتراض کردند که تو گفته بودی اسلحه بر عصمت کارگر نمیشود؟! او که روبه مرگ است!درویش گفت:تا صبح شفایش می دهم! اما صبح نشده عصمت مرد! همه مریدان درویش گریختند و صبح او را دست بسته نزد نادرشاه بردند در حالیکه میگفت: همگی سنگ می شوید! سپس بفرمان نادر،پاره پاره اش کردند و از سر پیروانش مناره ساختند! اما یکی از مریدان درویش،بر این مناره هر روز میرفت و به مردم میگفت: درویش مهدی موعود بود و قاتلانش،کافرند! پس بفرمان نادرشاه، او را نیز گرفته و دورش با گچ و آجر دیوار کردند!چند شبانه روز،چون سیاه گوش فغان میکرد تا جان سپرد!!--(تاریخ سخت کشی)ع.غفاریفرد #اعدام #شکنجه #درویش #تاریخ #شفا #نادر #دروغ #شاه #ترسناک #عبرت #مرگ
3 46
masterarashhh

@masterarashhh

9 hours ago
masterarashhh حس کردید تا حالا ب این ک چی هستین اصن چی میشین تا حالا خودتون روشناختین ک چی هستین و بزای چی دارین این کار رو انحام میدین #برده #میسترس #میس #مستر #مادهسگ #بی_دی_اس_ام #جوراب #پا #شکنجه #فاحشه
0 54
nelson_2003_astara

@nelson_2003_astara

💙💙TAJ💙💙
14 hours ago
nelson_2003_astara #سلطان الهي كيفرم را مي‌پذيرم كه از تو ذات خود را پس بگيرم كمك كن تا كه با ناحق نسازم براي عشق و آزادي بميـــرم #زندگی روزای خوبی در پیشه #داریوش #شکنجه #خدایا #کیفر #ذات #عشق #آزادی #بزودی
7 158
ali__takalloo

@ali__takalloo

15 hours ago
ali__takalloo #موزه_زندان_قصر فارق از خوبی و بدی دولت ها #شکنجه های این زندان کاملا غیر انسانی بود
6 156
__sh.ida

@__sh.ida

آیدا محمد شریفی | شاعر 📝
January 2017
__sh.ida __ نگاهت که میکنم هر بار لبخندت،دستهایت و نگاهت را به چالش میکشم ... مال چه کسی خواهد شد لبخند های زیرکانه ات دست بر سر که خواهی کشید نگاهت چه کسی را بدرقه خواهد کرد حسود میشوم ... هیچ چیز را به فکر راه نمیدهم فقط معشوقه ات را زیر شکنجه ی احساسم میکشم ... بی صدا و بی حرکت در اوج دار میبرم √... و نجاتش میدهی .. . . #آیدا_محمد_شریفی . #👀#شعر#شکنجه
1 33

@shekanje_dard

شکنجه گر

@zxshkanjegar

شکنجه گر و یاران

@tehrabn

اربابbdsmاسپنگ,برده,مستر,شکنجه

@shkhnjhg

شکنجه گر

@hasan_nazari13

☆ شکنجه گــــر ☆ Dey Mahi ☆

@hosein4183

شکنجه کن منو شهید آخرت منم ..

@shkhnjh9256

شکنجه

@khoshonat

خشونت و کتک و فحش و شکنجه

@hamed4tehran

اربابbdsmاسپنگ,برده,مستر,شکنجه

@shkanje_gar_lemo

شکنجه گر لیم و

@sajjad_akrami7

زخم شکنجه ای به اسم"دنیا"

@mddy5739

اتاق شکنجه

@ali_8_shade

محکوم ب شکنجه ی امید😔

@silent.man76

زخم شکنجه ای به اسم دنیا ̲

@shkhnjhgr

شکنجه گر

@saha_m25

شبم قرین شکنجه دچار بیداریست

@shkhnjh

شکنجه گر

@shekanjename

کانال رسمی انیمیشن شکنجه نامه

@ali80susa

اما شکنجه ها یواشکی نبود

@arman_drv9

داد از غم تنهایی که نوعی شکنجه

@shakeri.2017

🌸شکنجه کن منو...شهید آخرت منم🌸

@mansoor_gartal_100

شکنجه گاهیست دنیا!!!

@reza.kebriti1

شکنجه گاه این دنیاست جایم !

@bssh7079

عباس شکنجه

@mhdh.slhpoor

شکنجه ی پنهان سکوتت راآشکار کن

@hossein_bakhtyar9688

اما شکنجها یواشکی نبود.......😏

@shknjhri

الله & محمد