Loading...
Search result for #تحصيل

@hanieh_ebrahimzadeh

hanieh_ebrahimzadeh
ديوارهاى سرد و سيمانيه مجتمع مسكونيه لو كوربوزيه امسال با گرمى هر چه تمام پذيراى ساكنينش بود.فرانسوى و غير فرانسوى،پناهجو و دانشجو،آفريقايى و آسيايى همه همه دو روز رو پرهياهو رو در كنار هم سپرى كرديم و به حق مثل يه خونواده بزرگ با مهربونى و عشق هر كس به نوبه خودش سهمش رو براى بر پايى هر چه بهتر روز ميراث فرهنگى يا شايد بهتر بگم معرفى ايدئولوژى و نوآورى لو كوربوزيه ادا كرد.زنان بلژيكى با عشق و از صميم قلب در كنار ساكنين بودند و تمام آموخته هاشون رو براى گلدوزى جمعى گذاشته بودند و حتى فراتر از اون ساعتها پاى صحبت و درد دل اهالى وقت گذاشتند.خانواده هاى پناهجو گاهى از فرط تنهايى پاى ميز بودند كه شايد ساعاتى رو در كنار بقيه بگذرونن هر چند كه زبان مشتركشون محبت بود و عشق.بچه ها با علاقه توى اين كار گروهى شركت داشتند بعضيها خورشيد رو گلدوزى ميكردند شايد به ياد كوربوزيه كه معتقد بود نور بنيان و پايه اصلى توى هر خونه اى هستش و بعضيها اعضاى خونوادشون رو نقاشي ميكردند براى به رخ كشيدن كانون گرم خانواده حتى در غربت.من هم به ياد و به عشق ايران زبان فارسى رو به كار گرفتم كه به قول اليزابت خانم بلژيكى براشون مثل شعر بود هر چند معنيش رو نميفهميدن اما زيبايش رو درك ميكردند و بارها و بارها در روز اختتاميه شنيدم نام زبان فارسى رو كه روى اين كار گروهى نوشته شده و برام چقدر دل انگيز بود ديدن دستخط فارسى
#كوربوزيه #فرانسه #ميراث #ميراث_فرهنگي #فيرميني #سفر #تجربه #جهانگردی #جهانگرد #تحصيل #تحصيل_در_اروپا
#france #photogerapher #photogeraphy #voyage #firminy #lecorbusier #firminyvert #patrimoine #patrimoinefrançais #unitedhabitationlecorbusier
3 60 7 hours ago

@fountain_solicitors_

fountain_solicitors_
United#kingdom 🇬🇧fountain-solicitors#2017#legal#awards#birmingham#law#society#best#solicitors#future#you make future we make visas# fountain#solicitors# مشاوره اينده#تحصيل#دانشگاه#موفقيت#بريتانيا# دفتروكالت#fountain#solicitors#fountain#solicitors#solicitors ‎ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ fountain solicitors ‎ﺳﻮﻟﻴﺴﻴﺘﻮﺭﺯ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧيا و ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺠﻤﻊﺣﻘﻮﻗﻲو ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼي ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ مورد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ اﺭاﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻥو ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺩﺭ ﺩاﺧﻞ و ﺧﺎﺭﺝ اﺯ ﻛﺸﻮﺭ اﻳﺮاﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ : ‎ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻛﻴﻔﺮﻱ و ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺧﺎﻧﻮاﺩﮔﻲ
‎ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ
‎اﺧﺬ ﻭﻳﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﻛﺎﺭﻱو ﻣﻬﺎ ﺟﺮﺕ
‎ﻭﻳﺰاﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺩاﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ و اﻗﺎﻣﺖﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ‎ ﻭﻳﺰاﻱ ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻄ ﻛﺎﺩﺭ ﻣﺠﺮﺏ و ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ اﻟﻲ ﺟﻤﻌﻪ اﺯ ﺳﺎﻋﺖ 9 صبح ﺑﻮﻗﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 12/30 ﺑﻮﻗﺖ اﻳﺮان
‎ اﻟﻲ ﺳﺎﻋﺖ4 ﺑﻮﻗﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 7/30 ﺑﻌﺪاﺯ ﻇﻬﺮ ﺑﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﻳﺰﻓﺎﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺭاﻳﮕﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‎ ﺗﻤﺎﺱ. whatsapp ٠٠٤٤٧٥١١٩٣٩٢٩١ 0044 7511939291 و يا إيميل thussaini@fountainsolicitors.com www.fountainsolicitors.com/meet-our-team/
0 6 8 hours ago

@fountain_solicitors_

fountain_solicitors_
United#kingdom 🇬🇧fountain-solicitors#2018#legal#awards#birmingham#law#society#best#solicitors#future#you make future we make visas# fountain#solicitors# مشاوره اينده#تحصيل#دانشگاه#موفقيت#بريتانيا# دفتروكالت#fountain#solicitors#fountain#solicitors#solicitors ‎ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ fountain solicitors ‎ﺳﻮﻟﻴﺴﻴﺘﻮﺭﺯ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧيا و ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺠﻤﻊﺣﻘﻮﻗﻲو ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼي ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ مورد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ اﺭاﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻥو ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺩﺭ ﺩاﺧﻞ و ﺧﺎﺭﺝ اﺯ ﻛﺸﻮﺭ اﻳﺮاﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ : ‎ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻛﻴﻔﺮﻱ و ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺧﺎﻧﻮاﺩﮔﻲ
‎ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ
‎اﺧﺬ ﻭﻳﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﻛﺎﺭﻱو ﻣﻬﺎ ﺟﺮﺕ
‎ﻭﻳﺰاﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺩاﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ و اﻗﺎﻣﺖﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ‎ ﻭﻳﺰاﻱ ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻄ ﻛﺎﺩﺭ ﻣﺠﺮﺏ و ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ اﻟﻲ ﺟﻤﻌﻪ اﺯ ﺳﺎﻋﺖ 9 صبح ﺑﻮﻗﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 12/30 ﺑﻮﻗﺖ اﻳﺮان
‎ اﻟﻲ ﺳﺎﻋﺖ4 ﺑﻮﻗﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 7/30 ﺑﻌﺪاﺯ ﻇﻬﺮ ﺑﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﻳﺰﻓﺎﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺭاﻳﮕﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‎ ﺗﻤﺎﺱ. whatsapp ٠٠٤٤٧٥١١٩٣٩٢٩١ 0044 7511939291 و يا إيميل thussaini@fountainsolicitors.com https://www.fountainsolicitors.com/meet-our-team/
0 3 9 hours ago

@taher_golalipor

taher_golalipor
امروز گذشت
فردا يه روز جديده
واسه اين نعمت شكر كن و ازش استفاده كن
.
.
#روانشناسى #مشاوره #موفقيت #كار #زندگى #عشق #تحصيل #روانشناسي #انرژى_مثبت #تغيير #رضايت #پشتکار #نترس #تو_ميتونى #شجاع
1 16 10 hours ago

@sinapiryae

sinapiryae
اگه قرار باشه دانشگاه برم، چه رشته اي داخل دانشگاه بخونم؟!
.
.
هممون ميدونيم از بچگي تو سرمون گفتن كه يا بايد مهندس بشي يا دكتر.
.
.
از بچگي مارو چندتا كلاس نقاشي ، زبان يا شنا نوشتن.
اما ١٨ سال زمان داريم تا موقعي كه به سد كنكور ميرسيم .
هوف ، تمام زندگي و جسممون ميشه قبولي داخل كنكور.
ميليون ها خرج ميكنيم واسه قبول شدن داخل دانشگاه دولتي كه تازه هيچ كمكي هم به ما نميكنه ، بدتر هم مارو سركوب ميكنه.
.
.
خب چكار كنيم بفهميم چه استعدادي داريم؟
.
.
اول اينكه استعداد يهويي شكوفا نميشه ، يهويي ام نميريزه بيرون .
بايد بگردي ، از خونه بزني بيرون ، با ادمهاي مختلف صحبت كني ، كتاب بخوني ، فيلم ببيني و كارهاي مختلفي انجام بدي ، تا بفهمي چي بيشتر به تو ميخوره و شروع كني اونو بسازي . .
.
جالب اينجاست كه بايد بدونيد همه ي ما نبايد يا دكتر بشيم يا مهندس .
.
و جالب تر اينكه براي پولدار شدن دانشگاه اصلا راهش نيست .
.
پس چه رشته اي برويم؟
.
اگر قراره به دانشگاه بريم ، ازاد و دولتي و غير انتفاعي اهميت چندان مهمي نداره، و مهم ترين فاكتور رشته است ، بايد به رشته اي كه انتخاب ميكنيم علاقه داشته باشيم و اگر علاقه نداشته باشيم دقيقا مثل ميليون ها تحصيل كرده بيكار ميشيم كه با مدارك عالي از دانشگاه هاي خوب بيكارن.
.
دانشگاه يك محيطه و بايد اين محيط با هدف ما هم مسير باشه و اگر نباشه صرفا مثل يه سد مارو سركوب ميكنه و از تلاش كردن براي هدفمون مارو خسته ميكنه.
.
.
چند نفر اينجا رفتن دنبال علاقشون ، چند نفر اينجا به اجبار خانواده از دنبال كردن علاقشون باز موندن؟
.
يادتون باشه شما تعيين ميكنيد چجوري زندگي كنيد نه خانوادتون.
تمام
.
#تحصيل #كنكور #كنكورهنر٩٨ #عشق #علاقه #استعداد #هنر #رياضي #
108 1,325 11 hours ago

@iranian.market

iranian.market
.
مداد سیاه طرح آفتاب پرست
بسته 12 عددی
برند benito
.
کیفیت عالی
مناسب برای نوشتن و نقاشی کشیدن
.
توضیحات و ثبت سفارش:
www.iranian-market.com/product/1006
.
#مداد #مدادسياه #مشكي #مدادمشكي #بنيتو #آفتاب_پرست #حيوان #حيوانات #جنگل #نقاشي #سبز #قرمز #بنفش #رنگي #مدرسه #درس #تحصيل #دانش_آموز
0 5 13 hours ago

@iranian.market

iranian.market
.
مداد سیاه طرح قورباغه
بسته 12 عددی
برند benito
.
کیفیت عالی
مناسب برای نوشتن و نقاشی کشیدن
.
توضیحات و ثبت سفارش:
www.iranian-market.com/product/1005
.
#مداد #مدادسياه #مشكي #مدادمشكي #بنيتو #قورباغه #حيوان #حيوانات #جنگل #نقاشي #سبز #قرمز #مدرسه #درس #تحصيل #دانش_آموز
0 13 13 hours ago

@ataabi_kw

ataabi_kw
#شركة_أتعابي تقدم الإستشارات الهندسية من ذوي الإختصاص المعتمدين والمرخص لهم
.
.
#استشارات #خدمات #تحصيل #عقارات #قانون #شركات #مالي #الكويت #تطبيق_أتعابي
0 4 14 hours ago

@iranian.market

iranian.market
.
مداد سیاه طرح گاو
بسته 12 عددی
برند benito
.
کیفیت عالی
مناسب برای نوشتن و نقاشی کشیدن
.
توضیحات و ثبت سفارش:
www.iranian-market.com/product/1004
.
#مداد #مدادسياه #مشكي #مدادمشكي #بنيتو #گاو #حيوان #حيوانات #جنگل #نقاشي #سفيدسياه #مدرسه #درس #تحصيل #دانش_آموز #benito
0 8 15 hours ago

@iranian.market

iranian.market
.
مداد سیاه طرح کفشدوزک
بسته 12 عددی
برند benito
.
کیفیت عالی
مناسب برای نوشتن و نقاشی کشیدن
.
توضیحات و ثبت سفارش:
www.iranian-market.com/product/1003
.
#مداد #مدادسياه #مشكي #مدادمشكي #بنيتو #كفشدوزك #حيوان #حيوانات #جنگل #نقاشي #قرمز #مدرسه #درس #تحصيل #دانش_آموز
0 10 16 hours ago

@east.star2020

east.star2020
Beijing_china
در مسیر تحقق اهداف تان گام اول همیشه سخت ترین گام است. گام اول را بردارید گام‌های بعد خود به خود نمایان می شوند. 🌟 ستاره شرق🌟
.
راه هاى ارتباطى با ما:
.
.☎️07136399200.
.📞.008615900545034
‏‎. تلگرام 📲
09032486480 .
‏. 🌐shstat.ir ‏#admission #eaststar#shanghaiuniversity #beijing🇨🇳 #shanghailife #study #scholarship #ستاره_شرق#شانگهاى #چين #اقامت #تحصيل #بورسيه #ويزا #پزشكي #دندانپزشکی #داروسازی #كارشناسي #كارشناسي_ارشد #دكترا #فنى #مهندسی #هنر #مديريت #زبان #علوم #علوم_پایه #علوم_انسانی#كنكور٩٧ #كنكور٩٨
2 20 16 hours ago

@limkokwing_ir

limkokwing_ir
‎مهارت های مورد نیاز در زمینه ی طراحی مد و فروش را بیاموزید و طراحی های خلاق خود را توسعه دهید. مد یک صنعت بین المللی رو به رشد است که هر روز به طرفدارانش اضافه می شود . به ما بپیوندید

#limkokwing #malaysia #تحصيل #دانشگاه ايران#دانشجویان #ثبت نام#
0 18 16 hours ago