Loading...
Search result for #دلار_ده_تومانی_نمی_خوایم_نمی_خوایم
خبر ـ فوری ـ تعطیلی #بازار_مبایل_علایدین و چهارسو در اعتراض به بالا رفتن نرخ#دلار امروز یکشنبه سوم تیرماه نود وهفت پس از بالا رفتن دلار به مرزه ده هزار تومان مغازه داران و کاسبان بازار #علایدین یک به یک مغاره های خود را تعطیل کردند وبه سمت بازار چهارسو حرکت کردند
عده ای از#تجمع_کنندگان از مسیر خیابان جمهوری به سمت میدان بهارستان در حرکت هستند
تجمع_کننده گان شعار می دهند #اعتصاب_اعتصاب و #دلار_ده_تومانی_نمی_خوایم_نمی_خوایم
و از مغازه داران میخواهند که در این اعتراض به آنان به پیوندند
#قیام_ایران #براندازیم #قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی وحق_حاکمیت_مردم
#ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران #کانون_های_شورشی #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران #تهران#تبريز #اصفهان #شیراز #مشهد‌ #اهواز #آذربایجان#خراسان #فارس #خوزستان#کردستان#کرمانشاه
15 306 June 2018
فوری ـ تعطیلی بازار مبایل #علائدین و چهارسو در اعتراض به گرانی نرخ #دلار ـ با فریاد #دلار_ده_تومانی_نمی_خوایم_نمی_خوایم ـ برخی از #تجمع_کنندگان از مسیر خیابان جمهوری به سمت بهارستان در حرکتند با #فریاد_دلار_ده_تومانی_نمی_خوایم_نمی_خوایم #قیام_ایران #براندازیم #قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی وحق_حاکمیت_مردم
#ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران #کانون_های_شورشی #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران #تهران#تبريز #اصفهان #شیراز #مشهد‌ #اهواز #آذربایجان#خراسان #فارس #خوزستان#کردستان#کرمانشاه #کرج#قزوین #مرکزی #اراک
0 90 June 2018

@sahandaz4030

sahandaz4030
خبر ـ فوری ـ تعطیلی #بازار_مبایل_علایدین و چهارسو در اعتراض به بالا رفتن نرخ#دلار امروز یکشنبه سوم تیرماه نود وهفت پس از بالا رفتن دلار به مرزه ده هزار تومان مغازه داران و کاسبان بازار #علایدین یک به یک مغاره های خود را تعطیل کردند وبه سمت بازار چهارسو حرکت کردند
عده ای از#تجمع_کنندگان از مسیر خیابان جمهوری به سمت میدان بهارستان در حرکت هستند
تجمع_کننده گان شعار می دهند #اعتصاب_اعتصاب و #دلار_ده_تومانی_نمی_خوایم_نمی_خوایم
و از مغازه داران میخواهند که در این اعتراض به آنان به پیوندند
#قیام_ایران #براندازیم #قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی وحق_حاکمیت_مردم
#ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران #کانون_های_شورشی #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران #تهران#تبريز #اصفهان #شیراز #مشهد‌ #اهواز #آذربایجان#خراسان #فارس #خوزستان#کردستان#کرمانشاه
15 306 June 2018

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری ـ تعطیلی بازار مبایل #علائدین و چهارسو در اعتراض به گرانی نرخ #دلار ـ با فریاد #دلار_ده_تومانی_نمی_خوایم_نمی_خوایم ـ برخی از #تجمع_کنندگان از مسیر خیابان جمهوری به سمت بهارستان در حرکتند با #فریاد_دلار_ده_تومانی_نمی_خوایم_نمی_خوایم #قیام_ایران #براندازیم #قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی وحق_حاکمیت_مردم
#ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران #کانون_های_شورشی #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران #تهران#تبريز #اصفهان #شیراز #مشهد‌ #اهواز #آذربایجان#خراسان #فارس #خوزستان#کردستان#کرمانشاه #کرج#قزوین #مرکزی #اراک
0 90 June 2018