Loading...
Search result for #مهارتهای_حرکتی

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
1 6 1 hour ago

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
برای دستور دادن باید صدایتان مقتدر اما آرام باشد به طوریکه فرزندتان حس کند شما همچنان مهربانید اما اصلا تحت تاثیر قرار نمیگیرید و مصمم هستید توجه داشته باشید با هر صدایی دستور میدهید تا آخر با همان صدا باید ادامه دهید اگر زمانی فریاد بزنید کودک در مواقع دیگر از صدای محکم و آرامِ شما دستورپذیری نخواهد داشت
به طور مثال دو بار با کمی مکث به کودک میگویید:(از روی میز بیا پایین)اگر اعتنایی نکرد به سمت کودک میروید خودتان را هم قد کودک میکنید و به چشمانش نگاه میکنید و با همان لحن آرام اما محکم به او حق انتخاب میدهید:(خودت دوست داری بیای پایین یا من اینکارو بکنم؟)اگر باز هم اعتنا نکرد او را برای چند لحظه با دست نگه میدارید و به چشمانش نگاه میکنید و بدون حرفی پایین می آورید اگر بعد از اینکار دوباره کارش را تکرار کرد شما هم دوباره همین مراحل را طی میکنید
کودک باید متوجه شود که رییس خانه کیست؟! اگر هم کارش را تکرار نکرد اما شروع به جیغ و داد زدن کرد مدتی نگهش میدارید تا آرام شود در صورت مقاومت بیشتر به رفتارش بی اعتنایی کنید کودک بعد از مدت کوتاهی متوجه میشود که چاره ای جز همکاری ندارد.
مراقب باشید از این روش فقط در موارد لزوم استفاده کنید و آن را با کنترل کردن فرزندتان اشتباه نگیرید
🌺🌺🌺🌺🌺
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
0 11 1 hour ago

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
1 5 1 hour ago

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
وقتی کودکتان برای رسیدن به هدف و خواسته اش دست به هر مانوری میزند به جای عصبانیت و اینکه برچسبِ لجباز به کودکتان بزنید به خودتان بگویید کودکم باهوش است و در حال امتحان کردن من است تا ببیند چگونه میتواند مرا تسلیم خواسته خودش بکند.
من از تلاش او لذت میبرم اما به او اجازه نمیدهم که با این مانورها مرا کنترل کند،
توجه داشته باشید که اگر داد بزنید و یا عصبانی شوید او را متوجه میسازید که شکستتان داده و با همین روشی که در پیش گرفته میتواند بالاخره به خواسته ی غیر معقولش برسد.
باید مثل همیشه مهربان باشید و بگویید اجازه ندارد و نباید به رفتارش ادامه دهد در صورتی که همچنان به رفتارش ادامه داد بدون عصبانیت یا بدون احساس شکست بی توجه به کارتان ادامه بدهید کودک وقتی احساس کند با این روش نمیتواند توجه شما را جلب کند بعد از چند لحظه از رفتارش دست بر میدارد.
🌺🌺🌺🌺🌺
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
0 14 1 hour ago

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
0 20 3 hours ago

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
کودک نمیتواند: ☘️غذایش را به سرعت بزگترها تمام کند
☘️به سرعت بزرگترها در مراکز خرید راه برود
و چون این ناتوانیِ غیر عمدی ممکن است باعث سرزنش او از جانب والدین شود دچار اضطراب میشود
جملاتی مثل:
(زود باش غذاتو تموم کن،زود باش کار دارم،زود حرفتو بزن دیرم شد،تندتر راه بیا)
این جملات میتواند اضطراب و استرس را در جانِ کودک بنشاند.
این وظیفه شماست که طوری زمانبندی کنید که دچار عجله نشوید!!!
🌺🌺🌺🌺🌺
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
0 28 3 hours ago

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
0 17 3 hours ago

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
از کلمه (چرا) هنگام گفتگو با کودک استفاده نکنید؛
[چرا خواهرتو زدی،چرا دروغ گفتی،چرا غذا رو ریختی؟]
کودک برای احساسش دلیل قابل بیانی ندارد و نمیتواند منطقی بحث کند
به جای آن بگوییم:
[میدونم عصبانی شدی اما اجازه نداری خواهرتو بزنی حالا بیا با هم نوازشش کنیم،میدونم دروغ گفتی اما دفعه بعد راستشو بهم بگو حالا بیا درستش کنیم]
با بچه ها با طعنه،تهدیدی و سوالی صحبت نکنید برای صحبت با آنها از جمله ی سوالی ساده استفاده کنیم.
🌺🌺🌺🌺🌺 #روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
0 27 3 hours ago

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
0 22 3 hours ago

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
☘️تلاش برای جهشی خواندن فرزندمان
☘️تلاش برای شناسنامه گرفتنِ اول سال
☘️تلاش برای ساختنِ کودکی که به جرم دانش آموز بودن کودکی نکند!
🌺🌺🌺🌺🌺 #روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
0 23 3 hours ago

@shadan.preschool

shadan.preschool
#مهارتهای_حرکتی#تعقیب_چشمی#مسابقه#مهدکودک_شادان۱#نیاوران
0 37 4 hours ago

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
0 18 5 hours ago

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
مادران بدخلق و بیش از حد کنترل کننده،احساس ضعف و نداشتن اعتماد به نفس نسبت به جنس مخالف را در پسران خود ایجاد میکنند.
این گروه از پسران در آینده مردانی دست و پا چلفتی و بی اراده در مقابل زنان خواهند بود.
🌺🌺🌺🌺🌺
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
2 29 6 hours ago

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
0 24 6 hours ago

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
0 30 16 hours ago

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
4 30 Yesterday

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
والدین گرامی لطفا زمانی که از کار فرزندتان خشمگین میشوید به طور مداوم با خود تکرار کنید که:
من بالغ و عاقلم و فرزندم خردسال و ناتوان است
عدم کنترل روی رفتار و گفتار یکی از ویژگی های سنی اوست، نه من!!!
من میخواهم الگوی خوبی برای فرزندم باشم!!!
🌺🌺🌺🌺🌺
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
4 47 Yesterday

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
2 37 Yesterday

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
کودک مستقل و خلاق میخواهید؟
همبازی باشید نه خط دهنده!!!
والدین بهتر است اجازه بدهند کودک با قدرت خلاقیت خود بازی را اداره کند.
زمینه رشد خلاقیت در خانه، زمانی رخ میدهد که به کودکان در بازی آزادی داده شود و به آنها به عنوان یک فرد مستقل احترام گذاشته شود.
محیط خانه را به صورتی در آورید که در آن زمینه بازی و شادی و آرامش به اندازه کافی برای کودک فراهم شود
🌺🌺🌺🌺🌺
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
0 41 Yesterday

@mimahbymahsanmoghadam

mimahbymahsanmoghadam
#روانشناس#روانشناسی#روانشناسی_کودک #روانشناسی_بالینی #روانشناس_بالینی #روانشناسی_رشد#کودک #کودک_من #تربیت #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک#روانشناسی_کودک_نوجوان #روانشناسی_رشد#کارگاه_فرزندپروری #مهارت_زندگی#روانشناس_بالینی#روانشناس#روانشناسی_بالینی#مهارتهای_حرکتی #بازیهای_کودکانه #روانشناس_کودک#خانه_بازی #روانشناسی_خانواده #روانشناسی_کودکان #مهسان_مقدم #روانشناس#روانشناسی_تربیتی#میماه
0 28 Yesterday