Loading...
Search result for #هیچ_جا_میناب_نابوت
میناب با 6 اثر برگزیده در مرحله ی استانی جشنواره ی تولید محتوای الکترونیکی نسبت به سایر مناطق دارای بیشترین اثر برگزیده می باشد.

بیشتر از این که از برگزیده شدن دو اثر ارسالی خودم خوش حال باشم از این خوش حالم که دانش آموز خوب و با استعدادم (فرشاد فریدونی) تونسته با آموزش هایی که بهش داده بودم در مرحله ی استانی برگزیده بشه.
#جشنواره_تولید_محتوای_الکترونیکی_رشد #محتوای_آموزشی #آموزش_و_پرورش #میناب #هرمزگان #اندروید #هیچ_جا_میناب_نابوت #تبریک #رشد
13 253 May 2018
8 268 August 2017
هیچ جا میناب نابوت
#هیچ_جا_میناب_نابوت #میناب
13 295 June 2017

@mosayb.jafari

mosayb.jafari
میناب با 6 اثر برگزیده در مرحله ی استانی جشنواره ی تولید محتوای الکترونیکی نسبت به سایر مناطق دارای بیشترین اثر برگزیده می باشد.

بیشتر از این که از برگزیده شدن دو اثر ارسالی خودم خوش حال باشم از این خوش حالم که دانش آموز خوب و با استعدادم (فرشاد فریدونی) تونسته با آموزش هایی که بهش داده بودم در مرحله ی استانی برگزیده بشه.
#جشنواره_تولید_محتوای_الکترونیکی_رشد #محتوای_آموزشی #آموزش_و_پرورش #میناب #هرمزگان #اندروید #هیچ_جا_میناب_نابوت #تبریک #رشد
13 253 May 2018

@sajad.gholamshahii

sajad.gholamshahii
هیچ جا میناب نابوت
#هیچ_جا_میناب_نابوت #میناب
13 295 June 2017

@sajad.gholamshahii

sajad.gholamshahii
8 268 August 2017