Loading...
Search result for #arezotalebi24

@arezotalebi24

arezotalebi24
‌ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﭘﺪﺭﻡ ، ‌‌‌‌ ﭘﺮﺩﻩ ی ﻣﯿﺎﻥ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﺍﺳﺖ...
ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ، ﻃﺮﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﻢ .
اینجا 🇮🇷ایران 🇮🇷است🇮🇷
و ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺯﻩ ،ﺍﻭّﻝِ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥِ ﯾﮏﺩﺧﺘﺮ ایرانی 🇮🇷😒است.
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺳﮑﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ...😟
ﺁﺧﺮﺵهمﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻓﺎﺣﺸﻪاﯼ .
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍ #ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ .
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ عجیب است...
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﻮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﯼ ‌ﻭ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺳﯿﺮﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻓﺎﺣﺸﻪ....،ﮐﻨﺎﺭِ ﺧﯿﺎبان ،ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎ برایت ﻗﻄﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪو ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺑﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﻫﯽﺩﺷﻨﺎﻣﻬﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ...😒😔ﺩﺧﺘﺮان ایرانی اینگونه است 😏😔😟#arezotalebi24
0 31 17 hours ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
وقتی نیمی از مردم را بخاطر
عقایدشان کافر می دانند دیگر چیزی به نام «اخلاق انسانی» نه در دين شان نه در بزرگان آن وجود نداشته و نخواهد داشـت !
اینکه یك عده را کافر بدانی
امـوال شان را غارت کنی و
انسان هاى ضـعيف را به بـردگی بگیری نامش اخلاق انسانی ست؟چه انسانهاى بى گناهى كه بخاطر
اینکه آن ها را کافر خواندند، کشته شدند، يا به بردگی گرفته شدند و يااموالشان غارت شد.اما هنوز يه عده روشـنفکر نماى مذهبی می آيند و از اخلاق انسانی در دين حرف می زنند !#arezotalebi24
1 30 2 days ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
جامعه ایی که به فقر تن دهد
دینی که دوزخ داشته باشد
و کشوری که ستم کندفرومایه اند.
ملتی ترسو و بزدل تحویل اجتماع خواهد داد ولی این حکومت زیاد پایدار نیست.
آزادی؛فاصله‌ای‌ست بین سقوط یک دولت فتنه گر
تا تشکیل ملتی خردگرا
بعضی اوقات کتاب مقدس
در دست یک نفربدتر از بطری ویسکی در دست فرد دیگر است. یک نوع آدم هایی وجود دارندکه دائما نگران
دنیای دیگر هستندو یاد نگرفته اند که چگونه در این دنیا زندگی کنند 😞#arezotalebi24
3 34 3 days ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
انسان بودن به مقام و موقعیت نیست...
به فقر و ثروت نیست...
به جنسیت نیست...
به رنگ پوست نیست.. بلکه انسان بودن به منش والای هر فرد برمیگرده...#arezotalebi24
2 50 3 days ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
زمین میچرخد
تا مردگانش را هضم کند...
و گورها به رویمان
خمیازه میکشند؛
وحشت من چیزی فراتر از مردن است؛
اینکه خاک
همه را به یک شیوه
در بر میگیرد
و ناپاکی هیچ انسانی
خاک را
آلوده نمیکند... یادونامش گرامی...🙏🌺😔#arezotalebi24
1 32 3 days ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
شرم باد برما شرم باد شرم باد بر ما و پدرانمان شرم باد به نسل گذشته که اینچنین ما را به ته چاه انداختند نسل ما سوخت و فنا شد اما نسل بعد نسل بعد پشت پا خواهد زد به هرآنچه امروز در این سرزمین مقدس میدانند پشت پا خواهد زد به دینی که سالها ما را از بهشت و جهنم ترساند نسل بعد پشت پا خواهد زد به بهشت و جهنمی که سالها عقل ما را زنده به گور کرد نسل بعد به آتش میکشد کتابی که قانون وحشت را بر ما حکمفرما کرد نسل بعد نسل بعد این روزها اندوهگیم درد دارم😢😔#arezotalebi24
5 37 4 days ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
ﻻﯾﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ، ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺧﻢ ﺷﻮ ﻭ ﺳﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺰﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﯼ، ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺸﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﮑﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﻫﻢ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻩ ﻧﮑﻨﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺯﯾﺮ ﻓﺮﺵِ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻝ، ﭘﻮﻝ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﻧﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ، ﺗﺎ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﻩِ ﺗﺸﮑﺮﺁﻣﯿﺰﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﮐﻤﯿﺎﺏ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻻﯾﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ، ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳت 🙏😔#arezotalebi24
0 32 4 days ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
آنانکه نمی اندیشند، دین دارند...........................................
آنانکه مدیریت منابع آب نمیدانند، نماز باران میخوانند
آنانکه اهل تلاش نیستند، دعا میکنند
آنانکه هیچکاری را درست و اصولی انجام نمیدهند، به نذر و نیاز متوسل میشوند
آنانکه عرضه ی گرفتن حقشان را از ستمگر زورگو ندارند، به خدا واگذارش میکنند
آنانکه ضعیفند و به توانایی های خود ایمان ندارند، بخدا توکل میکنند
آنانکه با رفتارهای احمقانه جان خود و اطرافیانشان را بخطر می اندازند، صدقه میدهند تا شاید بلا رفع شود
آنانکه در این دنیا زنان را ستم میکنند و آنان را کنیز خود میپندارند، مشتاقانه به امید سکس با حوریان بهشتی نشسته اند
آنانکه علم حسابرسی و حسابگری نمیدانند، همه چیز را کار تقدیر و سرنوشت میدانند
آنانکه ناتوانند از اینکه نفس هوسهای خود را قربانی کنند، گوسفند بیگناه را قربانی میکنند
آنانکه دیگران را به نعمتهای آنچنانی آخرت وعده میدهند، خود دودستی به بهشت همین دنیا چسبیده اند
آنانکه محتاج دین و مذهب و پیغمبرند تا خوب و بد را نشانشان دهد، کمبود عقل و شعور دارند
آنانکه مال و اموالشان پاک نیست و از راه درست بدست نیاورده اند، خمس میدهند تا مالشان حلال شود
آنانکه خود شعور تشخیص و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری ندارند، مرجع تقلید دارند و تقلید میکنند
آنانکه میانه ای با کار و تلاش شرافتمندانه ندارند، آخوند میشوند
آنانکه اصول گفتمان سیاسی و اصول دیپلماسی را نمیدانند، جهاد في سبیل الله میکنند
آنانکه خود در ذلت بارترین شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی میکنند، داعیه ی سعادت و نیکبختی بشر را دارند
آنانکه اختراعات کافران را نتیجه ی الهامات شیطان میدانند، در وقت لزوم خود بدانها متوسل میشوند
آنانکه در ساختن جامعه ای سالم و مدرن و انسانی، نادان و ناتوانند، مجازاتهای اعدام و سنگسار و قطع دست و پا وضع میکنند
آنانکه نمیتوانند جلوی بوالهوسی چشمان هرزه ی خود را بگیرند، بر زنان حجاب میپوشانند#arezotalebi24
1 57 4 days ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
تجاوزکه تنهابه جسم مربوط نمیشه .
#تجاوز به فکر ، به #احساس و به شوقِ آرزو و... هم صورت می گیره .

چه کسی با چه دستگاهی می تونه
تاوانِ این همه #جرخوردگی ِ ذهن
و آرزوی مارو از متجاوز گران بگیره ؟!
هیچ کس...واقعا هیچ کس...
چون تجاوزهای ذهنی دیده نمی شن.
قابل اندازه گیری نیستن .
هیچ کدوم از ما سالم در نرفته...
به راستی که هیچ کس ،
#باکره از دنیا نمیره .
زندگی ترتیب هممون رو میده...#arezotalebi24
0 35 6 days ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
به رسم ادب و عادت ازتون ممنونم که هستید و حمایت میکنید خیلی خوبه آدم دوستانی داشته باشه که حرفاشو بتونه بی پرده باهاشون بزنه دوستانی که شماتت نمیکنن دوستانی که حرفات میفهمن درک میکنن خوشحالی یعنی همین یعنی داشتن رفقای اهل دل رفقای ناب رفقایی که نوشته هات درک میکنن ممنونم بخاطر تمام عشقی که بهم میدید و حمایت میکنید🙏🙏🙏#arezotalebi24
1 32 6 days ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
بیاتا_قدر_یکدیگر_بدانیم
انگار باید نُسخه ی اشعار را پیچید
باید از این ویرانه ی تاریک هم پَر زد
باید قلم را، شعر را، اندوه را ...سوزاند
گاهی به "بیتِ حضرت مشروب" هم سر زد
گاهی فقط با گریه می نَتْوان که خالی شد
یک عمر را ساکت به روی گور بنشینی
با "کافکا" از "هیچِ" مطلق واژه ها سازی
در حسرت یک آرزوی دور بنشینی
این روزها باید کمی اشعار را عُق زد
بالا بیاید شاید این اندوه بی پایان
یا نه ، کنار آتش سیگار خوابید و...
سر را بپاشی و بریزی توی یک دامان
انگار امشب نسخه ام را خوب پیچیدم
در شعرها هی مینویسم:
«گور بابایِ...» هر روز را با وعده های خوب سر کردن
آه ای خدا....هی مینویسم: «گور بابایِ...» #arezotalebi24
پ.ن:
باید از این بیراهه برگردم...🌺🙏
0 42 6 days ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
🌹ما فرزندان جغرافیا هستیم!🌹
محصول اتفاق!
گاهی فکر می کنم وقتی یک کودک در سوئیس سراغ یخچال می رود تا شکلات صبحانه اش را بردارد، کودکی در یک قبیله آفریقایی با این ترس بیدار می شود که نکند امروز به وسیله مردان قبیله دیگر که به دین و آیین آنها نیستند کُشته شود! اگر در عربستان به دنیا می آمدیم احتمالاَ اسممان عبدالعزیز می شد، جوراب نمی پوشیدیم، بنز سوار می شدیم اما به زن هایمان اجازه نمی دادیم رانندگی کنند. اگر در جامائیکا بودیم مسیحی می شدیم، غذاهای تند می خوردیم، می رقصیدیم و اگر کسی می گفت میای بریم شمال جوج بزنیم! نمی فهمیدیم چه می گوید! اگر در دانمارک به دنیا می آمدیم اسطوره هایمان وایکینگ ها بودند، پیرو کلیسای پروتستان می شدیم، احتمالاً به ازدواج همجنسگرایان رای می دادیم وبه جای شجریان از یورِن اینگمَن لذت می بردیم.
وقتی همه چیز تا این اندازه می تواند در عین سادگی، این همه پیچیده و خارج از کنترل ما باشد، یقه دریدن و خود را حق مطلق فرض کردن روی کره زمین چقدر واقعیت دارد؟
حال شما چطور است فرزندان جغرافیا...؟
سعی کن کسی که تو را می بیند، آرزو کند مثل تو باشد...
از ایمان سخن نگو!
بگذار از نوری که بر چهره داری ، آن را احساس کند.
از عقیده برایش نگو!
بگذار با پایبندی تو آن را بپذیرد.
از عبادت برایش نگو!
بگذار آن را جلوی چشمش ببیند .
از اخلاق برایش نگو !
بگذار آن را از طریق مشاهده ی تو بپذیرد .
از تعهد برایش نگو !
بگذار مردم با اعمال تو خوب بودن را بشناسند !🌺#arezotalebi24
1 48 1 weeks ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
"بگذار این وطن دوباره وطن شود"
بگذارید این وطن دوباره وطن شود،
بگذارید دوباره همان رویایی
شود که بود...
بگذارید پیشاهنگ دشت شود
و در آن‌جا که آزاد است منزلگاهی بجوید.
(این وطن هرگز برای من وطن نبود.) بگذارید این وطن رویایی باشد که رویاپروران در رویای
خویش‌داشته‌اند.
بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود
سرزمینی که در آن، نه شاهان بتوانند بی‌اعتنایی نشان دهند نه
ستمگران اسبابچینی کنند
تا هر انسانی را، آن که برتر از اوست از پا درآورد. (این وطن هرگز برای من وطن نبود.) آه، بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن، آزادی را
با تاج ِ گل ِ ساخته‌گی ِ وطن‌پرستی نمی‌آرایند.
اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست، زنده‌گی آزاد است
و برابری در هوایی است که استنشاق می‌کنیم. (در این «سرزمین ِ آزاده‌گان» برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی.) بگو، تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می‌کنی؟
کیستی تو که حجابت تا ستاره‌گان فراگستر می‌شود؟

سفیدپوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکنده‌اند،
سیاهپوستی هستم که داغ برده‌گی بر تن دارم،
سرخپوستی هستم رانده از سرزمین خویش،
مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بسته‌ام
اما چیزی جز همان تمهید ِ لعنتی ِ دیرین به نصیب نبرده‌ام
که سگ سگ را می‌درد و توانا ناتوان را لگدمال می‌کند.
من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار، که گرفتار آمده‌ام
در زنجیره‌ی بی‌پایان ِ دیرینه سال
سود،قدرت، استفاده،
قاپیدن زمین، قاپیدن زر،
قاپیدن شیوه‌های برآوردن نیاز،
کار ِ انسان‌ها، مزد آنان،
و تصاحب همه چیزی به فرمان ِ آز و طمع.
من کشاورزم ــ بنده‌ی خاک ــ
کارگرم، زر خرید ماشین.
سیاهپوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم: نگران، گرسنه، شوربخت،
که با وجود آن رویا، هنوز امروز محتاج کفی نانم.
هنوز امروز درمانده‌ام.
آه، ای پیشاهنگان!
من آن انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد،
بینواترین کارگری که سال‌هاست دست به دست می‌گردد.
با این همه، من همان کسم که در دنیای کُهن
در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم
بنیادی‌ترین آرزومان را در رویای خود پروردم،
رویایی با آن مایه قدرت، بدان حد جسورانه و چنان راستین
که جسارت پُرتوان آن هنوز سرود می‌خواند
در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را
سرزمینی کرده که هم اکنون هست.
آه، من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را
به جست‌وجوی آنچه می‌خواستم خانه‌ام باشد درنوشتم😔🌺🙏#arezotalebi24 #وطن #رویای_من
2 40 1 weeks ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
❤️پسرعزیزم و دختره دلبندم ❤️کودکانه همیشگی روزتون مبارک 🌹🌺🌹🌺روز شماو روز همه کودکان مبارک همه کودکان حتی آنهایی که توی جامعه کمتر دیده می شوند و کمتر در آمارها می آیند کودکانی که به مدرسه نمی روند در جامعه حضور ندارند و کنج خانه ها و بیمارستان ها و حتی آسایشگاه ها سر می کنند کودکان معصوم اوتیسم، سندرم داون، سی پی، ای بی، اس ام ای، سرطانی و کودکان بی سرپرست کودکان کار و ده ها هزار کودکی که هیچگاه مثل بچه های عادی طعم کودکی را نچشیدند همیشه یک جای بازی‌های کودکانه شان لنگ میزد حسرت روزها و هراس فرداها روز کودک روز همه آنها هم هست جامعه ما به این افراد حالا حالاها بدهکار است ❤️😔🤲😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍🤱🤱👩‍👧‍👦👩‍👧‍👦👩‍👧‍👦👩‍👦‍👦👩‍👧‍👦🌹💐🌺🌷🌸🌺🌷🌹💐❤️❤️❤️#روزتون_مبارک 🙏❤️#arezotalebi24 #کودکانه #کودکان_فرشته_اند
0 48 2 weeks ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
جواب شمابه این سوال چیه؟؟ ورق بزنید...🤔🤔❓❓❓❓#arezotalebi24
4 45 2 weeks ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
♨️ غرور ملي
یکی از دوستان سئوال میکرد که چرا مردمِ آمریکا اینهمه مغرور هستند و بجز آمریکا کشورهای دیگر را قبول ندارند .... ؟
گفتم بیا چند لحظه فرض کنیم ما بجای آمریکایی ها هستیم ...
گفتم فرض کنیم؛ ریال واحد پول جهانی بود و هرجای دنیا که میرفتیم میتوانستیم با همین ریال هایی که در دست داریم از سوپر مارکت های فرانسه و ژاپن و الجزایر خرید کنیم و هیچوقت هم فکر نکنیم ارزِ دیگری در دنیا وجود دارد ... گفتم فرض کن تمام دنیا زبان فارسی را به عنوان زبان بین المللی قبول دارند و هرجای جهان که مسافرت میکنی می توانی به زبان فارسی حرف بزنی و همه با تو به فارسی صحبت میکنند و البته چقدر هم ابتدائی و تو دیگر به لهجۀ بدِ فارسی آلمانی ها و عرب ها و روس ها عادت کرده ای ... گفتم بیا فرض کنیم نوشابۀ زمزم در تمامِ دنیا فروش میرود والبته یک رقیب دیگر هم دارد و آن هم خوشگوار است ، وقتی به استرالیا میروی و میخواهی غذا بخوری به شعبۀ اژدر زاپاتا یا فری کثیف که در تمام دنیا فروش فوق العاده دارند میروی و یک خوشگوار هم سفارش میدهی ... گفتم فرض کنیم؛ پوسترجمشید هاشم پور و حمید گودرزی و الناز شاکردوست بر روی دیوار اتاق تمامِ جوانانِ انگلیسی و کره ای چسبیده بود و محسن چاووشی در تمام دنیا بیش از صد ملیون فالوئر داشت ... سریال قلب یخی در تمامِ فروشگاههای آمریکایی تکثیر میشد و همۀ آلمانی ها منتظر بودند تا قسمتِ جدید شهرزاد را ببینند ... گفتم فرض کنیم ایران خودرو مشهورترین برند خودروسازی جهان است و ماشین های ساختِ سایپا در بیش از صد کشور جهان مستقیم به فروش میرسد ... ایران ایر بزرگترین خط هواپیمایی جهان است ...بیا فرض کنیم برای محصولاتِ صا ایران در تمامِ جهان صف های طولانی بسته میشود و افتخار هرکسی است که یک موبایل صاایران داشته باشد ... فرض کنیم برای ویزا دادن سفارت خانه های ما در سراسرِ دنیا وقت های چند ماهه میدهند و برای قبول شدن در دانشگاههای ایران مردم باید حتماً آزمون زبان فارسی را پاس کرده باشند ... گفتم فرض کن ... دوستم گفت : دیگر بس است ... حالا میفهمم غرور ملی چه معنایی دارد...
#arezotalebi24
2 45 2 weeks ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
با #تجاوز جک میسازی.
با #هشتک آزادمیکنی.
با #روزنامه موشک میسازی.
با #زور هم فرمان میبری.
با #کتاب هم که سروکار نداری.
با #شغلت همیشه مشکل داری.
با #مجازی گاو شدی،شاخ شدی.
#انسان_باشیم🙏 #arezotalebi24
0 28 2 weeks ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
✍پرند زاهدی سینه چاک و پیشمرگ سردار !!!! چندی پیش ویدئوی از خانم زاهدی پخش شد که لازم دانستم جواب این خانم را با این مقاله و از طریق کانال شما به این خانم بدهم.
در اول باید بگویم نام این خانم رو برای اولین بار بود که شنیدم و نمیدانم که در چه سمت و سو فعالیت میکنند.
دوم:صحبتهای این خانم در مورد شیر زن تاریخ معاصر ایران مسیح عزیز را هم پاسخ نمی دهم چون قبل از من آن بانوی محترم هموطن با پخش آن کلیپ زیبا و پر محتوا به زیبایی هر چه تمام به نمایش گذاشتن.
فقط می ماند سردار قاسم سلیمانی!!!! خانم زاهدی تعجب بنده از صحبتهای شما
زمانی رخ داد که پشت سر شما کتابخانه ای دیدم با کتابهای فراوان و از کسی که خود را روشنفکر و فرهیخته میداند واقعا این حرفها تعجب بسیار دارد.
من نمیدانم از قاسم سلیمانی چه در تصور شما هست که حاضر هستید پیشمرگ این جانی بشوید و خواستم چند مورد از جنایات این جانی را عرض نمایم.
قاسم سلیمانی و مدافعان به اصطلاح حرم در ۸ سال جنگ سوریه باعث آواره شدن ۳ میلیون سوری بیچاره شدن.
حدود ۵۵۰۰ کودک در این آوارگی و در مرز کشورهای اروپایی توسط مافیای آدم ربا ناپدید شده اند.
بیش از ۶ شهر بزرگ سوریه با خاک یکسان شده اند و خالی از سکنه هستند.
بیش از هشتصد هزار نفر کشته شده اند.
تجاوز و کودک کشی و بمب شیمیایی و ....بماند.
خانم زاهدی چه خوب بود شما به جای سینه چاک کردن برای سردار بی مغز و ملعون سینه خود را برای کودکان کار و زنان باشرف سرزمین خود که از سطل آشغال امرار معاش میکنند چاک میکردی!
ای کاش سینه خود را برای کارگرانی که ماه هاست حقوق نگرفته اند چاک میکردی!!
ای کاش برای زندانیان بی گناه و نسرین ستوده ،دراویش گنابادی،گلرخها،آتناها سینه چاک میکردی!! ای کاش برای بغض در گلوی مادر ستار بهشتی سینه چاک میکردی!!
مسیح علی نژاد در آنسوی جهان است درست!
ای کاش روزی که در همین وطن،در همین خیابانها ندا آقا سلطان در خون خود میغلتید
سینه خود را چاک چاک میکردی!!!
پیشمرگ سردار قاسم سلیمانی شدن افتخار نیست! بلکه خود را در چشم مردم
خار و زبون کردن است خانم زاهدی !!
کمی مطالعه کن!!!😏😆🤦‍♀️😏😏#arezotalebi24 #سینه_چاک #زاهدی #رای #متاسفم #ندا_آقاسلطان #ستار_بهشتی #مسیح_علینژاد
6 41 2 weeks ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
✍پرند زاهدی سینه چاک و پیشمرگ سردار !!!! چندی پیش ویدئوی از خانم زاهدی پخش شد که لازم دانستم جواب این خانم را با این مقاله و از طریق کانال شما به این خانم بدهم.
در اول باید بگویم نام این خانم رو برای اولین بار بود که شنیدم و نمیدانم که در چه سمت و سو فعالیت میکنند.
دوم:صحبتهای این خانم در مورد شیر زن تاریخ معاصر ایران مسیح عزیز را هم پاسخ نمی دهم چون قبل از من آن بانوی محترم هموطن با پخش آن کلیپ زیبا و پر محتوا به زیبایی هر چه تمام به نمایش گذاشتن.
فقط می ماند سردار قاسم سلیمانی!!!! خانم زاهدی تعجب بنده از صحبتهای شما
زمانی رخ داد که پشت سر شما کتابخانه ای دیدم با کتابهای فراوان و از کسی که خود را روشنفکر و فرهیخته میداند واقعا این حرفها تعجب بسیار دارد.
من نمیدانم از قاسم سلیمانی چه در تصور شما هست که حاضر هستید پیشمرگ این جانی بشوید و خواستم چند مورد از جنایات این جانی را عرض نمایم.
قاسم سلیمانی و مدافعان به اصطلاح حرم در ۸ سال جنگ سوریه باعث آواره شدن ۳ میلیون سوری بیچاره شدن.
حدود ۵۵۰۰ کودک در این آوارگی و در مرز کشورهای اروپایی توسط مافیای آدم ربا ناپدید شده اند.
بیش از ۶ شهر بزرگ سوریه با خاک یکسان شده اند و خالی از سکنه هستند.
بیش از هشتصد هزار نفر کشته شده اند.
تجاوز و کودک کشی و بمب شیمیایی و ....بماند.
خانم زاهدی چه خوب بود شما به جای سینه چاک کردن برای سردار بی مغز و ملعون سینه خود را برای کودکان کار و زنان باشرف سرزمین خود که از سطل آشغال امرار معاش میکنند چاک میکردی!
ای کاش سینه خود را برای کارگرانی که ماه هاست حقوق نگرفته اند چاک میکردی!!
ای کاش برای زندانیان بی گناه و نسرین ستوده ،دراویش گنابادی،گلرخها،آتناها سینه چاک میکردی!! ای کاش برای بغض در گلوی مادر ستار بهشتی سینه چاک میکردی!!
مسیح علی نژاد در آنسوی جهان است درست!
ای کاش روزی که در همین وطن،در همین خیابانها ندا آقا سلطان در خون خود میغلتید
سینه خود را چاک چاک میکردی!!!
پیشمرگ سردار قاسم سلیمانی شدن افتخار نیست! بلکه خود را در چشم مردم
خار و زبون کردن است خانم زاهدی !!
کمی مطالعه کن!!!
#arezotalebi24 #مسیح_علینژاد #ندا_آقا_سلطان #ستاربهشتی
0 29 2 weeks ago

@arezotalebi24

arezotalebi24
💥 دشمن کیه؟
در سخنان رهبر معظم واژه ی دشمن، کلمه اصلی بود که همه چیز حول محور آن بیان شد.
اصولا بدون این واژه کلام ایشان منعقد نمی شود!
دشمن به لحاظ کلامی به کسی اطلاق می شود که بر علیه دیگری رفتار مخرب انجام میدهد.
دشمن کسی است که قابلیت این را دارد که به اقتصاد، فرهنگ، روابط بین المللی و... یک کشور ضربه بزند و یا حداقل در این راه تلاش کند و ممکن است موفق شود یا نشود.
رهبر معظم امریکا را دشمن شماره یک و اصلی ایران می داند و تمام نابسامانی های موجود را ناشی از این دشمنی می داند.
اما سوالات اساسی در این رابطه وجود دارد که پاسخ به آنها نوک اتهام را به سمت جمهوری اسلامی برمیگرداند و انگاه این موضوع روشن میشود که نام آمریکا تنها به عنوان سرپوش و فرار به جلو است از گندی که خود جمهوری اسلامی به پا کرده است. 🔹دشمن ایران کسی است که روز اول گفت:
اقتصاد مال خر است.
بعد رفت دنبال شعارهایی که هیچ خری که فکر و ذکراش رفاه و پیشرفت است، نمی رود!
امروز نتیجه این شده که کشور به لحاظ اقتصادی چون خر در گل مانده و تقصیر امریکا هم هست! 🔹دشمن ایران کسی است که میگفت: تخصص مهم نیست، مدیر باید متعهد باشد.
از انجا که تخصص سنجیدنی است و تعهد با دانستن پاسخ چند سوال راجع به کفن مرده و نماز آیات و دو سه بند انگشت ریش،داغ مهر به پیشانی، معیار دیگری ندارد،کشور افتاد دست مدیران نالایق که یا فاجعه به بار اوردند در حیطه مدیریت خود و یا با میلیاردها تومان اختلاس سر از کانادا و جاهای دیگر در اوردند که خوب این هم تقصیر امریکاست! 🔹دشمن ایران کسی است که معنویت مذهبی ایرانیان را چنان کوچه بازاری کرد و هر چیز درست و نادرستی را با چاشنی آن به خورد ملت داد و موجب نوعی انزجار شدید از مذهب در میان نسل جدید شده است.
امروز نسلی که جمهوری اسلامی تربیت کرده، نه اخلاق میداند مثل همه جای دنیا و نه مذهبی است و به این واسطه دچار سردرگمی و بحران هویت است و البته اینهم حتما تقصیر آمریکاست! 🔹دشمن ایران کسی است که آب دریاچه ارومیه را تبدیل به ساندیس کرد و آن را خشکاند.
با سیاست های غلط آبی کارون را شور کرد و خشکانید.
میخواهد زاینده رود را اتوبان کند! جنگل های زاگرس و البرز را طبق آمار های منتشر شده خودش، به با فنا داد.
منابع مشترک نفت و گاز را مفت چنگ همسایگان رها کرده.
منابع معدنی را به قیمت جان معدنچیان فقیر تحت چپاول بنیادهای بزرگ و کوچکی در آورده که معلوم نیست خیرشان برای ملت ایران چیست.
خزر را به عمو پوتین و دار و دسته اش، پول نفت را به شیخ حسن نصرالله و دار و دسته اش #arezotalebi24 #ملت_ایران #دشمن
2 42 2 weeks ago